Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Агросистеми Ултра

 • Създава се електронен регистър на договори, имоти и собственици
 • Въвеждане на всички атрибути на договора – нотариален акт, заверки, вписвания
 • Сканиране и прикачване на всички документи към договора
 • Бързо търсене по конкретни колони
 • Събиране и систематизиране на цялата актуална информация на едно място
 • Поддържа история на имотите, собственици, наследници, съсобственици и техните данни, контакти
 • Следите за изтичащи договори
 • Изготвяте и печатате документи
 • Извеждане на всички необходими справки
 • Въвеждане на договорните взаимоотношения с арендодателите
 • Отразяване на евентуални промени в размера или вида рента
 • Определяне на правила, начисляване и раздаване на рента (в пари, стоки, различни комбинации)
 • Генериране на ведомост за рента и съответните разходни документи за изписване на количества и суми
 • Оформяне на заявки за лично ползване, начисляване и изплащане / заприхождаване на полагащото се
 • Систематизиране и поддържане актуална информацията за дължимата рента за текуща и минали стопански години
 • Офериране и договаряне на условия и цени с клиенти и доставчици
 • Поддържа история за взаимоотношенията с контрагентите през различните години
 • Достъп до автоматично обработени данни, систематизирани в удобни справки
 • Автоматично попълване на формуляри
 • Анкетна карта ЗП;
 • Декларации по чл.70 и чл. 69 от ППЗСПЗЗ
 • Автоматично попълване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ
 • Изготвяне на вътрешни справки – анализ на текущото състояние
 • Получавате пълни сведения за имотите - землища, местност, местоположение на картата, площ, каква част се обработва

 

 • Визуализация на наемните / арендовани имотите
 • Очертаване на имотите, които желаем да работим
 • Лесно участие в споразуменията за уедрено ползване
 • Корекция при необходимост (напр. застъпвания, промени след влязло споразумение и др.)
 • Отразяване на имотите, които реално ще се работят
 • Актуална информация за изразходените количества по блокове/масиви и култури
 • Следене на Сеитбооборот - история на засетите култури
 • Анкетна карта ЗП
 • Генериране на шейп файлове
 • Предварително планиране на стойността на разходите за производството чрез задаване на конкретни норми
 • Създаване на планово обслужване по машини
 • Формират се очакваните парични потоци и се извежда  рентабилност на произведената продукция още преди започване на реална работа
 • Завеждане на необходимите складови наличности
 • Актуална информация за натрупаните разходи по блокове/масиви и култури
 • Съпоставка с предварително направеното планиране
 • Формиране на Реална представа за отклоненията
 • Следене на складовите наличности, движението на ресурсите
 • Прибиране на продукцията и пресмятане на среден добив – ръчно или посредством електронни кантари
 • Автоматично изчисляване на пряка себестойност на продукцията и незавършеното производство
 • Навременно вземане на тактически и стратегически решения
 • Получава се информация за реалното и документалното състояние на бизнеса към всеки един момент, а не едва след края на счетоводния период.
 • Изготвяне на вътрешни справки – анализ на текущото състояние, прогнозиране по планови отчети