Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Агросистеми Класик

 • Създава се електронен регистър на договори, имоти и собственици
 • Въвеждане на всички атрибути на договора – нотариален акт, заверки, вписвания
 • Сканиране и прикачване на всички документи към договора
 • Бързо търсене по конкретни колони
 • Събиране и систематизиране на цялата актуална информация на едно място
 • Поддържа история на имотите, собственици, наследници, съсобственици и техните данни, контакти
 • Следите за изтичащи договори
 • Изготвяте и печатате документи
 • Извеждане на всички необходими справки
 • Въвеждане на договорните взаимоотношения с арендодателите
 • Отразяване на евентуални промени в размера или вида рента
 • Определяне на правила, начисляване и раздаване на рента (в пари, стоки, различни комбинации)
 • Генериране на ведомост за рента и съответните разходни документи за изписване на количества и суми
 • Оформяне на заявки за лично ползване, начисляване и изплащане / заприхождаване на полагащото се
 • Систематизиране и поддържане актуална информацията за дължимата рента за текуща и минали стопански години

 

 • Поддържа история за взаимоотношенията с контрагентите през различните години
 • Достъп до автоматично обработени данни, систематизирани в удобни справки
 • Автоматично попълване на формуляри
 • Анкетна карта ЗП;
 • Декларации по чл.70 и чл. 69 от ППЗСПЗЗ
 • Автоматично попълване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ
 • Изготвяне на вътрешни справки – анализ на текущото състояние
 • Получавате пълни сведения за имотите - землища, местност, местоположение на картата, площ, каква част се обработва
 • Визуализация на наемните / арендовани имотите
 • Очертаване на имотите, които желаем да работим
 • Лесно участие в споразуменията за уедрено ползване
 • Корекция при необходимост (напр. застъпвания, промени след влязло споразумение и др.)
 • Отразяване на имотите, които реално ще се работят
 • Актуална информация за изразходените количества по блокове/масиви и култури
 • Следене на Сеитбооборот - история на засетите култури
 • Анкетна карта ЗП
 • Генериране на шейп файлове